☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Nowy Kawęczyn

Piątek 31.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenia, Obwieszczenia, Informacje 2023 rok

DATA

OPIS

DOKUMENT

29.03.2023

ZAWIADOMIENIE

w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: Budowa farmy fotowoltaicznej „Raducz 2” o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ew. 132, obręb Raducz, gmina Nowy Kawęczyn.

Informacja o upublicznieniu decyzji ..

DECYZJA o warunkach zabudowy ..

Załącznik do decyzji ..

 
28.03.2023

ZAWIADOMIENIE

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi gminnej nr 115311E - Suliszew, działka ewid. nr 63/1 obręb Suliszew, gmina Nowy Kawęczyn”.

Informacja o upublicznieniu decyzji ..

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia ..

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ..

 
28.03.2023
ZAWIADOMIENIE
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

o zgromadzeniu materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.„Budowa farmy fotowoltaicznej PV Stary Rzędków o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” działka nr 123, obręb 0029 Stary Rzędków, gmina Nowy Kawęczyn

..
20.03.2023 Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych w miejscowości Kolonia Starorawska ..
17.03.2023

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków komisji konkursowej powoływanej w celu opiniowania ofert złożonych w ogłoszonym otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2023 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

..
16.03.2023

Wójt Gminy Nowy Kawęczyn ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Gminy Nowy Kawęczyn.

.. ogłoszenie

..     uchwała

..  wniosek

15.03.2023

WÓJT GMINY NOWY KAWĘCZYN
ogłasza otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2023 r. przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie:
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - wspieranie działalności stowarzyszeń kultury fizycznej upowszechniających kulturę fizyczną i sport wśród społeczności lokalnych na terenie Gminy.

..
09.03.2023

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

PRZEZNACZONYCH DO NAJMU W TRYBIE BEZPRZETRAGOWYM

..
02.03.2023 Decyzja zmieniająca decyzję z dnia 27.01.2023 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotycząca ujęcia wody w Kwasowcu ..
02.03.2023

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia nN (0,4 kV).

Lokalizacja inwestycji: Budy Trzcińskie, obręb 0002 Budy Trzcińskie, dz. nr ew: 58, 78, 57/1; gm. Nowy Kawęczyn – fragment ograniczony liniami regulacyjnymi terenu inwestycji

..
02.03.2023

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania

Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu

..
27.02.2023
ZAWIADOMIENIE
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

o zgromadzeniu materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.„Przebudowa drogi gminnej nr 115311E - Suliszew, działka ewid. nr 63/1 obręb Suliszew, gmina Nowy Kawęczyn”

..
23.02.2023

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

PRZEZNACZONYCH  DO ODDANIA W BEZPŁATNE UŻYCZENIE W FORMIE  BEZPRZETARGOWEJ

..
23.02.2023

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

Budowa sieci wodociągowej z przełączeniem przyłączy wody.

Lokalizacja inwestycji: Budowa sieci wodociągowej z przełączeniem przyłączy wody, lokalizacja inwestycji: Nowy Kawęczyn, obręb 0019 Nowy Kawęczyn, dz. nr ew.: 72, 70/6, 70/3, 68/6, 69/4; Kolonia Starorawska, obręb 0012 Kolonia Starorawska, dz. nr ew.: 44, 1,  2, 4. 6/2, 6/3,  9/1, 9/2, 10/2, 10/1, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21/1, 21/2, 22/3, 22/2, 23/1, 23/2, 24, 25/1, 25/2, 26/1, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 36/1, 36/2, 35/2, 37, 39, 40, 41, 42, 43; Helenków, obręb 0008 Helenków, dz. nr ew.: 63, 64/1, 64/2, 65/1, 65/2, 78, 79, 80, 81, 83/1, 83/3, 84, 103; Stara Rawa, obręb 0028 Stara Rawa, dz.nr ew.:  383, 384, 385/1, 348, 349, gm. Nowy Kawęczyn - fragment określony liniami regulacyjnymi terenu inwestycji.

..
20.02.2023

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady Gminy w Nowym Kawęczynie zwołuje na dzień 

28 lutego 2023 roku na godz. 14.00 posiedzenie XXXVIII-ej Sesji,

które odbędzie się w sali konferencyjnej OSP w Nowym Kawęczynie.

..
20.02.2023

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

Budowa: parkingu z dojazdem, budynku biura przepustek wraz z urządzeniami budowlanymi obiektami małej architektury i infrastrukturą techniczną do ich obsługi na terenie Ośrodka Szkolenia Służby Ochrony Państwa w Raduczu.

Lokalizacja inwestycji: Raducz, obręb 0024 Raducz, dz. nr ew. 345/1– fragment ograniczony liniami regulacyjnymi terenu inwestycji.

..
20.02.2023

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

Budowa: zewnętrznej instalacji oświetleniowej wraz z budową kontenerowego obiektu rozdzielni elektrycznej i przyłącza do budynku głównego, kanalizacji kablowej telekomunikacyjnej, instalacji telekomunikacyjnej monitoringu wraz z montażem słupów oraz kamer na terenie Ośrodka Szkolenia Służby Ochrony Państwa w Raduczu.

Lokalizacja inwestycji: Raducz, obręb 0024 Raducz, dz. nr ew. 345/1, 345/2 – fragment ograniczony liniami regulacyjnymi terenu inwestycji.

..
16.02.2023

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się dnia 24 lutego 2023 r. na godz. 13.00 - ODWOŁANA W DNIU 23.02.2023 r.

..
16.02.2023

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu wspólnym Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa oraz Komisji Mienia Komunalnego i Finansów, które odbędzie się dnia 23 lutego 2023 r. na godz. 13.00

..
16.02.2023

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbędzie się dnia 22 lutego 2023 r. na godz. 13.00

..
30.01.2023 Decyzja i komunikat PPIS w Skierniewicach dot. warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu Kwasowiec

..

..

23.01.2023

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

Budowa sieci wodociągowej z przełączeniem przyłączy wody

Lokalizacja inwestycji: Franciszkany, obręb 0007 Franciszkany, dz. nr ew. 125; Nowy Kawęczyn, obręb 0019 Nowy Kawęczyn, dz. nr ew. 168, 88/2, 89/4, 89/5, 89/10, 91/3, 99, 126/2, 127, 128/1, 129/1, 129/6, 129/2, 130, 131, 132, 134/1, 135/1, 136, 137, 124, 123, 82/2; Kaczorów, obręb 0009 Kaczorów, dz. nr ew. 7, 30/2, 30/1, 32/1, 29/1, 29/3, 28, 27, 31, 32/2, 33/2, 34/2, 35/2, 36/2, 37/1, 37/2, 38/1, 38/2; Nowy Dwór Parcela, obręb 0018 Nowy Dwór Parcela, dz. nr ew. 1/1, 1/2, 1/3, 2/4, 2/5, 2/24, 2/7, 2/16, 3, 2/13, 2/14, 348 gm. Nowy Kawęczyn

..
20.01.2023

INFORMACJA

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Nowy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi na rok 2023

..

20.01.2023

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

Budowa: parkingu z dojazdem, budynku biura przepustek wraz z urządzeniami budowlanymi obiektami małej architektury i infrastrukturą techniczną do ich obsługi na terenie Ośrodka Szkolenia Służby Ochrony Państwa w Raduczu.

Lokalizacja inwestycji: Raducz, obręb 0024 Raducz, dz. nr ew. 345/1– fragment ograniczony liniami regulacyjnymi terenu inwestycji.

..
20.01.2023

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

Budowa: zewnętrznej instalacji oświetleniowej wraz z budową kontenerowego obiektu rozdzielni elektrycznej i przyłącza do budynku głównego, kanalizacji kablowej telekomunikacyjnej, instalacji telekomunikacyjnej monitoringu wraz z montażem słupów oraz kamer na terenie Ośrodka Szkolenia Służby Ochrony Państwa w Raduczu.

Lokalizacja inwestycji: Raducz, obręb 0024 Raducz, dz. nr ew. 345/1, 345/2 – fragment ograniczony liniami regulacyjnymi terenu inwestycji.

..
18.01.2023 Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach stwierdzająca przydatność wody do spożycia wodociąg Trzcianna ..
16.01.2023 Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach stwierdzająca przydatność wody do spożycia wodociąg Kolonia Starorawska ..
12.01.2023

I N F O R M A C JA

dotycząca zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w 2023 r.

oraz wniosek o zwrot podatku akcyzowego

..informacja

..wniosek

..klauzula informacyjna

.. załącznik do wniosku

12.01.2023

INFORMACJA

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Nowy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi na rok 2023

..

..

Wytworzył:
Udostępnił:
Sawicka Katarzyna
(2023-01-12 15:15:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Daria Broniarek
(2023-03-29 13:42:45)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 496706