☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Nowy Kawęczyn

Piątek 31.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwały 2010

Data Opis Pobierz dokument
KADENCJA 2010-2014
29.12.2010

UCHWAŁA NR III/17/2010

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

.
29.12.2010

UCHWAŁA NR III/17/2010

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie złożenia ślubowania i objęcia obowiązków przez Wójta Gminy

pobierz
29.12.2010

UCHWAŁA NR III/16/2010

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011.

pobierz
29.12.2010

UCHWAŁA NR III/14/2010

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

pobierz
29.12.2010

UCHWAŁA NR III/13/2010

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Rady Gminy.

pobierz
29.12.2010

UCHWAŁA NR III/12/2010

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie zatwierdzenia Planów Pracy Komisji Rady.

pobierz
03.12.2010

UCHWAŁA NR II/11/2010

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy.

pobierz
03.12.2010

UCHWAŁA NR II/10/2010

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie zmin w budżecie gminy na 2010 rok.

.
03.12.2010

UCHWAŁA NR II/9/2010

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu.

pobierz
03.12.2010

UCHWAŁA NR II/7/2010

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

pobierz
03.12.2010

UCHWAŁA NR II/6/2010

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy 

pobierz
03.12.2010

UCHWAŁA NR II/5/2010

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 

pobierz
03.12.2010

UCHWAŁA NR II/4/2010

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie określenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej

pobierz
03.12.2010

UCHWAŁA NR II/3/2010

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie złozenia ślubowania i objęcia obowiązków przez Wójta Gminy.

uchylona
01.12.2010

UCHWAŁA NR I/2/2010

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy

pobierz
01.12.2010

UCHWAŁA NR I/1/2010

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy

pobierz
KADENCJA 2006-2010
10.11.2010 UCHWAŁA Nr XXXVI/ 198 /2010

Rady Gminy w Nowym Kawęczynie

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
pobierz
10.11.2010 UCHWAŁA Nr XXXVI/ 195 /2010

Rady Gminy w Nowym Kawęczynie

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy do obliczania podatku rolnego w 2011 r.
pobierz
15.09.2010

UCHWAŁA Nr XXXV/ 194 /2010

Rady Gminy w Nowym Kawęczynie

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy na 2011 rok na realizację projektu inwestycyjnego. 

pobierz
15.09.2010 UCHWAŁA Nr XXXV/ 193 /2010

Rady Gminy w Nowym Kawęczynie

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
.
11.08.2010 UCHWAŁA Nr XXXIV/ 192 /2010

Rady Gminy w Nowym Kawęczynie

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.
pobierz
11.08.2010 UCHWAŁA Nr XXXIV/ 191 /2010

Rady Gminy w Nowym Kawęczynie

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
.
11.08.2010 UCHWAŁA Nr XXXIV/ 190 /2010

Rady Gminy w Nowym Kawęczynie

w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Gąbin.
pobierz
11.08.2010 UCHWAŁA Nr XXXIV/ 189 /2010

Rady Gminy w Nowym Kawęczynie

w sprawie prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
pobierz
11.08.2010 UCHWAŁA Nr XXXIV/ 188 /2010

Rady Gminy w Nowym Kawęczynie

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowy Kawęczyn oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego
pobierz
11.08.2010 UCHWAŁA Nr XXXIV/ 187 /2010

Rady Gminy w Nowym Kawęczynie

w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Nowy Kawęczyn lub jednostkom jej podległym.
pobierz
11.08.2010 UCHWAŁA Nr XXXIV/ 186 /2010

Rady Gminy w Nowym Kawęczynie

zmieniająca Uchwałę Nr 5/98 Zarządu Gminy Nowy Kawęczyn z dnia 19 sierpnia 1998 roku w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów w dniu 11 października 1998 roku.
pobierz
11.08.2010 UCHWAŁA Nr XXXIV/ 185 /2010

Rady Gminy w Nowym Kawęczynie

zmieniająca Uchwałę Nr 4/98 Zarządu Gminy Nowy Kawęczyn z dnia 19 sierpnia 1998 roku w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze ustalenie ich granic i numarów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym dla wyboru Rady Gminy w Nowym Kawęczynie.
pobierz
15.06.2010 UCHWAŁA Nr XXXIII/ 184 /2010

Rady Gminy w Nowym Kawęczynie

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
.
15.06.2010 UCHWAŁA Nr XXXIII/ 183 /2010

Rady Gminy w Nowym Kawęczynie

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
pobierz
15.06.2010 UCHWAŁA Nr XXXIII/ 182 /2010

Rady Gminy w Nowym Kawęczynie

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Kawęczyn
pobierz
15.06.2010 UCHWAŁA Nr XXXIII/ 181 /2010

Rady Gminy w Nowym Kawęczynie

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie zabudowanej nieruchomości w trybie bezprzetargowym
pobierz
15.06.2010 UCHWAŁA Nr XXXIII/ 180 /2010

Rady Gminy w Nowym Kawęczynie

w sprawie pozbawiania statusu pomnika przyrody 3 drzew znajdujących się na terenie Gminy Nowy Kawęczyn.
pobierz
15.06.2010 UCHWAŁA Nr XXXIII/ 179 /2010

Rady Gminy w Nowym Kawęczynie

w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie zabytku.
pobierz
15.06.2010 UCHWAŁA Nr XXXIII/ 178 /2010

Rady Gminy w Nowym Kawęczynie

w sprawie przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2010-2013 z uwzględnieniem perspektywy do 2032"
pobież
27.04.2010 UCHWAŁA Nr XXXII/ 177 /2010

Rady Gminy w Nowym Kawęczynie

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

 

pobierz
uchwała

pobież
załączniki

27.04.2010 UCHWAŁA nr XXXII/176/2010

Rady Gminy w Nowym Kawęczynie

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2009 i udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium.

pobierz

pobież

26.01.2010

UCHWAŁA
NR XXXI / 175/ 2010

Rady Gminy w Nowym Kawęczynie

w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy.

pobież

26.01.2010

UCHWAŁA
NR XXXI / 174 / 2010

Rady Gminy w Nowym Kawęczynie

zmieniająca uchwałe w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Srodowiska i Planu Gospodarki odpadami dla Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2009 – 2012.

pobierz

26.01.2010

UCHWAŁA
NR XXXI/173/2010

Rady Gminy w Nowym Kawęczynie

w sprawie ustalenia dla Wójta Gminy dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2009 rok.

pobierz

26.01.2010

Uchwała
Nr XXXI /172/2010

Rady Gminy w Nowym Kawęczynie

w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrebnienie funduszu sołeckiego w 2011 roku.

pobierz

26.01.2010

UCHWAŁA
Nr XXXI/171/2010

Rady Ggminy w Nowym Kawęczynie

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skierniewickiego.

pobierz

26.01.2010

UCHWAŁA
NR XXXI/170/2010

Rady Gminy w Nowym Kawęczynie

w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok.

 

pobierz

pobież

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Kalinowski Marcin
(2010-02-11 15:32:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Sawicka Katarzyna
(2022-10-17 08:31:38)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 496706