☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Nowy Kawęczyn

Piątek 31.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego to wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

Zasady oraz tryb ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego są określone w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 352).

W Urzędzie Gminy w Nowym Kawęczynie udostępnianie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania następuje na zasadach i warunkach określonych w ustawie.

Każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. Prawo do dostępu do informacji sektora publicznego podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów ustawy  o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (art. 6 ustawy).

Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja sektora publicznego:

 1. udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Nowym Kawęczynie;
 2. udostępnione na stronie internetowej gminy http://www.ugkaweczyn.pl;
 3. przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Wniosek o ponowne wykorzystywanie wnosi się w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego:

 1. nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej;
 2. została udostępniona w sposób inny niż w Biuletynie Informacji Publicznej i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłat za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich  warunków  lub opłat;
 3. będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone
 4. została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

Wniosek zawiera w szczególności:

 1. nazwę podmiotu zobowiązanego;
 2. informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;
 3. wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;
 4. wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
 5. wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych;
 6. wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego.

Wnioski mogą być wnoszone:

 1. w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu,  w tym z wykorzystaniem faksu (46 831 42 89);
 2. w formie dokumentu elektronicznego poprzez platformę e-PUAP;
 3. e-mailem na adres sekretariatu Urzędu sekretariat@ugkaweczyn.pl.

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Rozpatrzenie wniosku następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

Odmowa udostępnienia informacji w celu ponownego wykorzystania następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Do pobrania:

Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 352).

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Pijanka Sylwia
(2016-10-06 13:29:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Pijanka Sylwia
(2016-10-06 13:49:42)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 496706