☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Nowy Kawęczyn

Piątek 31.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Unieważnienia przetargów

 

Nowy Kawęczyn, 06 marca 2020 roku

RG.271.01.2020

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: „Wykonanie zastępczego ujęcia wód podziemnych- otworu studziennego nr 1a z przyłączem wodnym i energetycznym w miejscowości Kwasowiec”       

 

           Na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz.1843) (zwanej dalej ustawą uprzejmie informuję, że Gmina Nowy Kawęczyn, jako zamawiający podjęła decyzję o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

Podstawa prawna: art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy tj. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a  Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie

W dniu 17 lutego 2020 roku Gmina Nowy Kawęczyn wszczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: „Wykonanie zastępczego ujęcia wód podziemnych- otworu studziennego nr 1a z przyłączem wodnym i energetycznym w miejscowości Kwasowiec. W wyznaczonym terminie na dzień 04 marca 2020 r. godz. 10:00 wpłynęła do Urzędu Gminy w Nowym Kawęczynie wpłynęła 1 oferta niepodlegająca odrzuceniu złożona przez Zakład Studniarski Leopold Śmiałkowski, ul. Hortensji 28, 91-480 Łódź za kwotę brutto 487 052,94 zł. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia kwotę 406 628,08 zł.

Mając na uwadze powyższe, zgodnie z dyspozycją art. 93 ust.1 pkt 4 zamawiający unieważnia postępowanie      o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

                                                                                                                                Wójt Gminy

                                                                                                                      /-/ Włodzimierz Ciok

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nowy Kawęczyn, 16 października  2018 roku

RG.271.03.2018

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania:  „Przebudowa drogi gminnej nr 115323E w miejscowości Trzcianna”.

        Na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych  ( Dz.U. z 2017 poz. 1579) (zwanej dalej ustawą uprzejmie informuję, że Gmina Nowy Kawęczyn, jako zamawiający podjęła decyzję o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

Podstawa prawna: art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy tj. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Uzasadnienie

W dniu 01 października 2018 roku Gmina Nowy Kawęczyn wszczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 115323E w miejscowości Trzcianna”. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły do Urzędu Gminy w Nowym Kawęczynie żadne oferty niepodlegające odrzuceniu.

Mając na uwadze powyższe, zgodnie z dyspozycją art. 93 ust.1 pkt 1 zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

                                                                                                                                Wójt Gminy

                                                                                                                      /-/ Włodzimierz Ciok

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nowy Kawęczyn, 19 sierpnia  2016 roku

ZI.271.02.2016

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania:  „Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Trzcianna gm. Nowy Kawęczyn”

        Na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą uprzejmie informuję, że Gmina Nowy Kawęczyn, jako zamawiający podjęła decyzję o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

Podstawa prawna: art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy tj. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie

W dniu 27 lipca 2016 roku Gmina Nowy Kawęczyn wszczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na realizację projektu „Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Trzcianna gm. Nowy Kawęczyn” W wyznaczonym terminie wpłynęły do Urzędu Gminy w Nowym Kawęczynie 2 oferty. W dniu 17 sierpnia 2016 r. dokonano publicznego otwarcia ofert.  Zamawiający przed otwarciem ofert podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowane zamówienia: 1. 092 010,58 zł. Oferty złożyły firmy:

  1. Firma GUTKOWSKI ul. 17 Stycznia 92, 64 -100 Leszno cena brutto: 1.289 916,07 zł, gwarancja: 60 miesięcy.
  2. Ecol – Unicon Sp. z o.o.  ul. Równa 2, 80 067 Gdańsk, cena brutto: 1.496 800,00 zł gwarancja: 60 miesięcy.

Mając na uwadze powyższe, zgodnie z dyspozycją art. 93 ust.1 pkt 4 zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę , którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

                                                                                                              Wójt Gminy

                                                                                                     /-/ Włodzimierz Ciok

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nowy Kawęczyn, 14 lipca 2015 r.

ZI.271.02.2015

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację projektu: " E-szkoła pomysłem na zrównoważony rozwój gminy Nowy Kawęczyn"

 

Na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej ustawą uprzejmie informuję, że Gmina Nowy Kawęczyn, jako zamawiający podjęła decyzję o:

  1. Unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 02 lipca 2015 r. Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 ustawy.
  2. Unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy tj. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

 

Uzasadnienie

 

W dniu 3 czerwca 2015 roku Gmina Nowy Kawęczyn wszczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na realizację projektu „E-szkoła pomysłem na zrównoważony rozwój gminy Nowy Kawęczyn”. W wyznaczonym terminie wpłynęły do Urzędu Gminy w Nowym Kawęczynie 4 oferty. W dniu 02 lipca 2015 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryteria określone w SIWZ. Po wyborze oferty najkorzystniejszej wpłynęły do Urzędu Gminy informacje o niezgodnych z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych czynnościach zamawiającego złożone przez firmy:
BKH- SYSTEM Jolanta Lis – Gajewska oraz NOVICOM Sp.z o.o. Sp. k.. W trakcie prowadzonego postępowania Gmina Nowy Kawęczyn przeprowadziła szczegółową analizę sprzętu zaproponowanego przez oferentów. Z analizy tej wynika, że sprzęt zaproponowany przez firmy: Invar PC Media, BKH- SYSTEM Jolanta Lis – Gajewska i Positive Assistance nie spełniają minimalnych wymagań Zamawiającego. Zawierają one jednak tylko drobne błędy, które w ocenie zamawiającego nie mają żadnego wpływu na funkcjonowanie całego przedsięwzięcia. Należy nadmienić, że oferta firmy NOVICOM Sp. z o.o. Sp. k. ul. Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa, pomimo, że spełnia minimalne wymagania, ale jest o 94 730,79 zł droższa od oferty wybranej przez zamawiającego jako najkorzystniejszej, co jest niewspółmierne do wartości odstępstw od minimalnych wymagań zaproponowanej przez firmę z najkorzystniejsza ofertą.

Mając na uwadze powyższe, zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. pkt 6 Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzone postępowanie lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć wcześniej. Dlatego też, postępowanie zostaje unieważnione.

W związku z koniecznością unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy, konieczne jest unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. Zgodnie z art. 2 pkt 7 ustawy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest wszczynane w drodze publicznego ogłoszenia o zamówieniu lub przesłania zaproszenia do negocjacji w celu dokonania wyboru oferty wykonawcy, którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego. Za moment zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego należy uznać chwilę dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, albowiem to z chwilą wyboru najkorzystniejszej oferty realizuje się cel postępowania tj. wskazanie wykonawcy z którym może być zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego. Aby więc dokonać czynności unieważnienia postępowania najpierw unieważniono czynność wyboru najkorzystniejszej oferty.

                                                                                                                     Wójt Gminy

                                                                                                            /-/ Włodzimierz Ciok

 

 

Nowy Kawęczyn, dnia 22 października 2014 r.

 

 Znak sprawy: Oś.271.1.2014

 

Z A W I A D O M I E N I E

o unieważnieniu postępowania

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż na podstawie art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907  z późn. zm.) Zamawiający był zobowiązany unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetarg nieograniczony na:

„Modernizację oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Nowy Kawęczyn”.

Numer ogłoszenia: 337264-2014

Data zamieszczenia: 10-10-2014 r.

W postępowaniu nie została złożona żadna oferta.

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Dnia 21-10-2014 roku o godzinie 10:00 upłynął termin składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na w/w przedmiot zamówienia. Do wyznaczonego terminu nie wpłynęła do Zamawiającego żadna oferta. Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

 

Dyrektor Gminnego Zespołu do Spraw Oświaty

Katarzyna Sikora

 

 

                                                                         Nowy Kawęczyn, 27.12.2012 r.

ZI.271.8.2012

 

 

                           Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

 

Gmina Nowy Kawęczyn zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr: ZI.271.8.2012 na Zakup oleju napędowego i etyliny bezołowiowej na potrzeby Gminy Nowy Kawęczyn na 2013 rok ponieważ nie złożono żadnej oferty. Przedmiotowe postępowanie zostało ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 267431-2012 w dniu 18 grudnia 2012 roku.

Wójt Gminy

Włodzimierz Ciok

 

 

Nowy Kawęczyn, dnia 19,12.2008r.

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Gminny Zespół do Spraw Oświaty w Nowym Kawęczynie 32, 96-115 Nowy Kawęczyn, woj. Łódzkie, pow. Skierniewicki, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2007r., Dz. U. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) unieważnia postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę oleju opałowego do szkół na terenie Gminy Nowy Kawęczyn.

Postępowanie  o udzielenie niniejszego zamówienia zostało unieważnione, ponieważ w dokumentacji przetargowej wystąpiły błędy. W SIWZ oraz formularzu ofertowym zamieszczono różne daty ustalenia ceny, co uniemożliwiło porównanie ofert.

 

            P.o. Dyrektora

          Katarzyna Sikora


Nowy Kawęczyn dnia 29.04.2008

OGŁOSZENIE
 
Gmina Nowy Kawęczyn, Nowy Kawęczyn 32,
96 – 115 Nowy Kawęczyn, woj. łódzkie , pow. Skierniewicki unieważniła postępowanie o udzielenie zamówienia na „Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Helenków, długości 900 m ”.
Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych).


                                                                Wójt Gminy
                                                             Włodzimierz Ciok  

Nowy Kawęczyn dnia 29.04.2008

OGŁOSZENIE
 
Gmina Nowy Kawęczyn, Nowy Kawęczyn 32, 96 – 115 Nowy Kawęczyn, woj. łódzkie , pow. Skierniewicki unieważniła postępowanie o udzielenie zamówienia na
„Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Nowy Dwór Parcela, długości 500 m ”. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych).                                                                Wójt Gminy
                                                             Włodzimierz Ciok  

Nowy Kawęczyn dnia 29.04.2008

OGŁOSZENIE
 
Gmina Nowy Kawęczyn, Nowy Kawęczyn 32, 96 – 115 Nowy Kawęczyn, woj. łódzkie , pow. Skierniewicki unieważniła postępowanie o udzielenie zamówienia na
„Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Sewerynów, długości 2250 m”.
Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych).                                                                Wójt Gminy
                                                             Włodzimierz Ciok

Wytworzył:
Udostępnił:
Kalinowski Marcin
(2008-04-29 18:33:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Sawicka Katarzyna
(2020-03-06 14:04:42)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 496706